Vampire: Rekviem Pravidla Danse de la Mort Download FAQ Kontakt

Covenanty

Když chápeme upírský klan jako něco podobné rodině, představuje covenant společenské kruhy ve kterých se Rodný pohybuje. V některých případech se jedná o politickou příslušnost, v ostatních jde o náboženské nebo folozofické přesvědčení. Příslušníci všech těchto covenantů se společně vyskytují ve většině měst a soupeří o nadvládu stejně jako členové jednotlivých covenantů mezi sebou bojují o postavení a uznání. Spolu s volbou klanu je volba covenantu (a nebo volba nepřipojit se k žádnému) základním určením postavení Rodného ve Světě Temnot.

preuseni

Lancea Sanctuum
symbol Svateho kopi

Kníže, Maldonato, Otec Jan, Antoine Savoy a ve skutečnosti i většina Rodných z New Orleans patří k sektě (nebo covenantu v upírské hantýrce) zvané Lancea Sanctum ("Svaté kopí" z latiny). Upíři tohoto Covenantu věří, že jejich prokletí přichází přímo od boha a má svůj účel. Rodní mají být dravá metla, tvorové kteří loví hříšníky a slouží jako varování poctivým. Lancea Sanctum učí Rodné, že v tomto světě mají stát nad smrtelníky (jako vlk nad ovcemi) a to že minulost jediného smrtelníka není důležitá ve srovnání s naplněním povahy dané Bohem Rodným. Covenant je nazván podle kopí Loginuse, Římského centurióna, který propíchl Kristovo tělo na kříži a byl (podle legendy covenantu) potrestán proměnou na upíra. Zasvěcení (jak se členové covenantu vzájemně nazývají) často používají výtvory a praktiky Římských katolíků a ctí Longina jako svého temného mesiáše, prvního upíra, který pochopil své prokletí a vyjevil tuto pravdu ostatním.

A stejně jako u náboženství smrtelníků i zde se praktiky a horlivost různí podle upírů. Kníže Vidal a Maldonato jsou konzervativní a nemají příliš pochopení pro jinou víru, zatímco Antoine Savoy a Otec Jan jsou tolerantnější.

Lancea Sanctum je náboženskou a morální páteří Rodných a také covenant samozvaných kněží a inkvizitorů Proklatých. Vesměs přijímáni a zároveň obáváni, členové covenantu dohlížejí na náboženské potřeby všech Rodných, pokud jim přímo nevládnou. Věří, že byli zvoleni Bohem a proto se řídí Longinovým odkazem, souborem spisů od centruriona, který bodl Krista kopím do boku a byl proměněn na upíra. Zasvěcení věří, že jeho božské prokletí dalo existenci Proklatých smysl.

Lancea Sanctum se snaží obrátit na víru ty, které může a použivá toto obracení na víru místo přímého fyzického konfliktu, protože nechce zranit nebo zabít možné budoucí bratry nebo sestry. Zasvěcení také tohoto cíle také dosahují nabízením duchovního vedení kdykoliv je to možné a nabízí se jako kněží a rádci všem Proklatým. Biskup nebo Arcibiskup často kráčí poblíž Knížete z Invictu.

Výhoda: Členové Lancea Sanctum mají přístup k zvláštní Disciplíně, Thébské magii. Jedná se o typ krvavé magie schopné vyvolat prokletí zdánlivě biblického původu.

preuseni

Hnutí Karthianů
symbol Karthianu

Hnutí Carthianů je covenant Rodných, který věří v pokrokové a rovnoprávné způsoby vlády.Většina z nich je proti představě jediného,mocného Knížete vládnoucího všem Rodným jednoho města a někteří z nich jsou ochotni následovat demokraticky zvoleného vůdce (samozřejmě dosazeného veřejností). I přes jejich zdánlivě laskavou filozofii nejsou Carthiané humanisty. Věří v rovnost mezi upíry a nemusí nutně dbát o to, co jejich kořist cítí.

Postavy zaslechnou o Carthianech rozdílné názory, podle toho s kým budou mluvit. Vidal cítí, že je může tolerovat, pokud budou patřičně zbožní. Savoy, který je vždy politik, bude říkat něco podobné, ale mnohem více diplomaticky.

Hnutí Karthianů je nemladší upírský covenant, snaží se vykořenit tradice a vytvořit méně elitářský systém upírské vlády. Karthiané jsou plní ideálů, horliví a vášnivý vzhledem ke svým názorům ohledně vlády. Jen málo z nich se zamýšlí nad tím proč současný status quo vydržel tak dlouho jak tomu je. Místo toho jsou dychtiví ho nahradit a horlivě se snaží do temného světa Rodných přinést něco pozitivní. Hnutí Karthianů se většinou skládá z novorozených, protože právě ti mají sklony nenaslouchat starším svého druhu. Čím starší upír je, tím více se stává stagnantní a lhostejný ke světu kolem něj. Hnutí však mělo dosud úspěch jen v některých oblastech a získalo podporu svou trpělivostí a hraním politických her, které museli hrát. Vášeň a jednota jsou hlavní zbraně tohoto Hnutí.

Výhody: Díky spojené síťi idealistů je pro Karthiany mnohem snažší získat lepší postavení ve společnosti smrtelníků. Výsledkem je pro hráče mnohem snadnější postavám kupovat za zkušenosti přednosti Spojence, Kontakty, Úkryt a Stádo.

preuseni

Invictus
symbol Inviktu

Invictus v nemrtvých kruzích také znám jako "První sdružení" existoval již od pádu starověkého Říma. Narozdíl od Hnutí Carthianů, které je založeno na rovnosti, Invictus zastává feudální systém vlády, kde vládnou ti, kteří jsou toho hodni. "Hodni" je samozřejmě poněkud relativní termín, který se často zjednodušuje na "kdokoliv kdo má prostředky získat moc a udržet ji."

Invictus je vládnoucí aristokracie Proklatých. Ve svém jádru je to elitářská organizace, která učí, že moc je vše a ti, kteří jí dokáží získat si ji zaslouží nejvíce: ti s nejlepšímy schopnostmi, největší ctižádostí a celkově největším nárokem na vedení. Invictus je mnohem přitažlivější pro starší než pro novorozené a covenant věří, že věk a zkušenosti jsou mnohem cennější než cokoliv co mohou nabídnout mladí. Takzvané První sdružení o sobě prohlašuje, že je původcem většiny obvyklých titulů a hodností moderní noci, především titulu Kníže. Invictus jasně uvažuje šlechtickým způsobem a jako každá aristokracie je zachvácená zmatkem. A proto se Invictus snaží zachovat pořádek mezi Rodnými a vyžaduje dodržování zákonů Rodných do posledního puntíku. Nejděsivější součásti covenantu je, že Invictus může mít pravdu: Pokud by nedrželi moc Rodných oni, tak kdo? Možná, že dlouhé dějiny plné tyranie Invictu existují jen protože jinak Proklatým vládnout nejde.

Upíři z Invictu pěstují vliv na smrtelníky, používají peníze, nadpřirozenou moc a násilí k získání hlasů ve vládě, peněz, ovládnutí organizovaného zločinu a jakýchkoliv jiných kruhů moci. Stát se členem Invictu vyžaduje pouze prohlášení o oddanosti starším covenantu... a poznání, že tito starší budou u moci ještě velmi dlouhou dobu. Tedy až dokud je nevystřídá někdo kdo toho bude "více hoden."

Výhody: Členové Invictu těží ze spojenctví svých přátel a zdrojů celé skupiny. To umožňuje hráči postavy z Invictu kupovat za mnohem méně zkušeností přednosti Stádo, Mentor, Zdroje a Následovníci než hráči jiných postav.

preuseni

Circle of the Crone
symbol kultu matky

Circle je uzavřená a mystická skupina Rodných se svou vlastní vírou o podstatě upírů a vlastní Disciplínou. Takzvaní Akolyté (nebo Ministranti) věří, že upíři jsou přirozenou součástí světa a mohou se učit, růst a hledat osvícení místo bahnění se vinou vyvolaném strachu z ostatních skupin jejichž ohniskem je pokání. Proto často členové The Circle of the Crone často zjistí, že jsou považováni za politické vyhnance a kacíře upírské existence, zvláště více nábožensky založenými Rodnými. Circle věří, že síla je ve stvoření. Upíři se musí postavit svému neměnnému stavu a překonat jej tvořením a šlechtěmím čehokoliv budou moci. Akolyté se rádi vzájemně zkoušejí a vírou, že jen překonáním svých fyzických, duševních a náboženských nedostatků se mohou stát něčím víc než jen nočními tvory. Tato víra může také vést k jejich pronásledování, protože jejich prapodivné rituální zkoušky se mohou jiným Rodným zdát barbarské nebo dokonce bezbožné.

Circle of the Crone (Kult Matky) uctívá několik ženských figur jako mnohotvarou tvůrkyni upírů, Matky všech Nestvůr. Některým konzervativnějšími skupinami Rodných jsou považování za pohany avšak možná právě proto Circle spoléhá více na pobožnosti a spasení než na pokání a víru jiných ideologických covenantů. Jeho členové jsou také čarodějové a čarodějnice používající krvavé rituály. Circle of Crone odmítá většinou přijímanou legendu o původu upírů. Pro členy tohoto spolku není zakladatel Lancea Sanctuum "temný mesiáš," kterého nemusí chovat ve vážnosti, uctívat a vůbec není nutné si jej ani všímat. Místo toho Circle of Crone propaguje mnohem přírozenější původ upírů. Říkají, že upíři byli vždy součástí tohoto světa, zplozeni na temných místech, kde smrtelníci mají strach jen vkročit a tam kde silné podezření přechází v syrový strach. Když vypráví o svém původu, tak zmiňují jména jako je Ruská Baba Yaga, keltský rohatý bůh Cernunnos, Thrácká bohyně měsíce a magie Bendis, zvířecí bůh Pashupati, oběti býků ve jménu Mithrase a krvavější inkarnace Morrigan. Členové Circle of Crone občas do své mytologie začleňují i příběhy časově starší než původ Lancea Sanctuum a jsou to příběhy o Lilith, první ženě Adamově. Akolyté (ministranti), jak jsou členové Circle of Crone často zváni, odmítají upírské pojetí viny jako takové. Místo toho přistupují k neživotu z více živočišného hlediska, tak že každé stvoření - dokonce i žijící mrtví - se mohou dále učit, růst a časem nalézt osvícení. Přestože mnoho tradic Rodných klade důraz na pokání a vinu podle Židovsko-Křesťanského modelu, Circle of Crone se považuje za něco mimo tento rámec.

Pojetí víry Circle of Crone je pro Barona Cimitiere skryté v kořenech náboženství vodoun, ale jak již jsme říkali, je tento covenant velmi rozmanitý.

Výhody: Členové the Circle of the Crone se mohou učit Cruác. Tato Disciplína je jakousi formou krvavé magie založené na pohanských rituálech a obřadech.

preuseni

Ordo Dracul
symbol ordo dracul

Ordo Dracul prohlašuje, že následuje učení samotného Drákuly, Vlada Tepes. Drákula prohlašoval, že nemá žádného upírského předka, zasažen Božím prokletím a proměněn na nemrtvého za své zneužívání víry. Draci, jak jsou známí, jsou jednou z mladších velkých frakcí společností Proklatých. Jejich předpokládaný zakladatel se neobjevil více než století a jeho nepřítomnost vyvolává ohledně Ordo Dracul pochybnosti u některých Rodných.

Řád učí, že nic není věčné a dokonce i upírské prokletí se dá překonat. Draci vyvinuli množství nadpřirozených způsobů jak snížit účinky prokletí, kterým říkají Dračí Smyčky. Přestože neexistuje důkaz o jakémkoliv Rodném, který úplně přemohl Rekviem těmito Dračímy obřady, víra tohoto Řádu stále přitahuje Rodné všech typů a každého věku. Všichni jsou vítáni, aby mohli sdílet své vědomosti a zkušenosti o upírském stavu . Toto stále se zvětšující moře vědomostí je jedním z cílů Draků - čím více o Prokletí vědí, tím lépe mu mohou vzdorovat.

Draci, jak si mezi sebou členové covenantu říkají, věří že vše se časem mění a tato změna by měla být zkoumána, pochopena a nakonec zkrocena. Členové tohoto spolku se učí od mocnějších učitelů, kteří se dále učí od ještě starších Rodných. Zatímco Inictus od svých budoucích členů žádá loajalitu, Ordo Dracul požaduje inteligenci.

Členové se po čase mohou naučit soubor obřadů a cvičení zvaných Dračí smyčky. Tyto Drakům umožňují obelstít do určité míry upírské prokletí.